BLOG

Danıştaya yapılan karar düzeltme istemi sonucu bankalar lehine bozulan ve binlerce kişiyi etkileyen kartel faizi ile ilgili kararda tüm bankaların uygulamakta olduğu kredi kartı alışveriş faizi ve gecikme faizi oranlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen en yüksek oran üzerinden tespit edildiği, hiçbir bankanın bu faiz oranlarında indirime gitmediği ve tüm bankaların aynı faiz oranını kullandığı bu suretle de Rekabet Kurulunca bankalara ceza kesildiği ve yerel mahkemece bankalar aleyhine verilen hüküm Danıştay'a karar düzeltme yolu ile bankanın başvurusu üzerine incelenmiş ve bankalar haklı bulunarak Danıştay bankalar aleyhine verilen kartel faizi uyguladıkları yönündeki yerel mahkeme kararını bozmuştur. Kararın gerekçesinde yüksek mahkeme özetle '' soruşturmaya taraf olan 12 bankanın tek bir çerçeve anlaşma veya ortak plan dahilinde belirli bir koordinasyon içerisinde hareket ettiğinin ortaya konulmadığı açık olan dava konusu uyuşmazlıkta, ilgili bankalar hakkında ihlale dahil oldukları her bir hizmet yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekirken , devam eden tek bir ihlal yaklaşımı kapsamında tesisi edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, davanın reddi yolundaki temyize konu idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. '' denilmiştir.